Các dịch vụ:
* Ớt cấp đông: 02633651368

Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CHỈ ĐỊNH

Điều 6. Hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm chứng

1. Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký chỉ định (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Cục An toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Cục An toàn thực phẩm tổ chức thẩm định các cơ sở kiểm chứng về năng lực tổ chức thực hiện kiểm chứng an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm được phân công quản lý.

3. Hồ sơ đăng ký chỉ định bao gồm:

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm chứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước còn hiệu lực do Bộ quản lý chuyên ngành cấp;

d) Hồ sơ các quy trình phân tích, đánh giá độ không đảm đo, xác nhận giá trị sử dụng của các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

đ) Hồ sơ năng lực:

- Hồ sơ kiểm nghiệm viên (bản sao có chứng thực bằng đại học, bản tóm tắt quá trình làm việc của kiểm nghiệm viên có liên quan đến số năm kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm có xác nhận của cơ sở kiểm nghiệm) phù hợp với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định;

- Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định trong vòng mười hai (12) tháng gần nhất;

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm kiểm chứng theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành theo Thông tư này.

Ớt cấp đông


Ớt được thu hoạch từ các tỉnh miền Tây và được đông lạnh hay còn gọi là ớt cấp đông từ khi còn tươi bằng phương pháp đông lạnh tự nhiên , không chứa chất bảo quản hay phụ gia. Ớt đóng gói trong bao PP, bảo đảm được nhiệt kín, không có không gian trống bên trong túi.
Nếu bạn thích sử dụng các loại gia vị thơm ngon cho những bữa ăn của gia đình mình thì hẳn là bạn không thể bỏ qua những sản phẩm gia vị tươi ngon, đặc biệt là sản phẩm ớt cấp đông thơm ngon bổ dưỡng của công ty chúng tôi cung cấp.

e) Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận, danh mục, phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2005.

Điều 7. Thủ tục chỉ định

1. Trong thời gian mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục An toàn thực phẩm tiến hành soát xét hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải có văn bản thông báo cho cơ sở kiểm nghiệm để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

2. Thẩm định hồ sơ đăng ký chỉ định:

a) Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ năng lực đáp ứng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư này Cục An toàn thực phẩm ra Quyết định chỉ định cơ sở kiểm chứng kèm theo danh mục các chỉ tiêu/phép thử; hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Cục An toàn thực phẩm phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm.

b) Trường hợp gia hạn chỉ định: cơ sở kiểm chứng nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để Cục An toàn thực phẩm thẩm định hồ sơ. Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cục An toàn thực phẩm ra quyết định gia hạn chỉ định cơ sở kiểm chứng. Trường hợp không đủ hồ sơ hợp lệ Cục An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ cho cơ sở kiểm chứng;

d) Trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định: cơ sở kiểm chứng nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này về Cục An toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm tiến hành thủ tục chỉ định theo quy định tại Khoản 1, Điểm a, b, Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

4. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định là ba (03) năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Cấp mã số

1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm cấp và quản lý mã số cho các cơ sở kiểm chứng được chỉ định để theo dõi quá trình hoạt động và định kỳ đánh giá lại, đánh giá mở rộng.

2. Cơ sở kiểm chứng sẽ nhận được mã số trong quyết định chỉ định lần đầu, mã số này sẽ duy trì trong suốt thời gian có hiệu lực của quyết định chỉ định cơ sở kiểm chứng.

3. Mã số cơ sở kiểm chứng được ký hiệu như sau:

(số thứ tự)/(năm cấp)/BYT-KNKCTP

Ớt cấp đông

4. Cách ghi mã số cơ sở kiểm chứng:

a) Mã số cơ sở kiểm chứng được trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ Times New Roman cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm. Trong số thứ tự của mã số cơ sở kiểm nghiệm gồm ba (03) chữ số;

b) Mã số cơ sở kiểm chứng được in ở góc trên bên trái phiếu kết quả kiểm nghiệm kiểm chứng. Trên phiếu kết quả kiểm chứng cần ghi rõ các chỉ tiêu đã được chỉ định của cơ sở kiểm chứng.

Điều 9. Hồ sơ đăng ký gia hạn chỉ định

Trước khi Quyết định chỉ định cơ sở kiểm chứng hết hiệu lực sáu mươi (60) ngày, cơ sở kiểm chứng gửi một (01) bộ hồ sơ xin gia hạn chỉ định cho Cục An toàn thực phẩm. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm chứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Quyết định chỉ định cơ sở kiểm chứng còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

3. Bản sao có chứng thực Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận, danh mục, phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2005 do Văn phòng công nhận chất lượng cấp còn hiệu lực.

5. Kết quả thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo tổ chức.

6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm kiểm chứng trong thời gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩmĐiều 10. Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định

1. Cơ sở kiểm chứng đã được chỉ định khi có thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung gửi Cục An toàn thực phẩm.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định gồm:

a) Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung cơ sở kiểm chứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm kiểm chứng trong thời gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận, danh mục, phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2005 do Văn phòng công nhận chất lượng cấp còn hiệu lực ít nhất 06 tháng.

e) Hồ sơ kiểm nghiệm viên (bản sao có chứng thực bằng đại học, bản tóm tắt quá trình làm việc của kiểm nghiệm viên liên quan đến số năm kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm có xác nhận của cơ sở kiểm nghiệm) phù hợp với chỉ tiêu/phép thử đăng ký thay đổi, bổ sung;

f) Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với các chỉ tiêu/phép thử đăng ký thay đổi, bổ sung;

g) Hồ sơ các quy trình phân tích, đánh giá độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng của chỉ tiêu/phép thử đăng ký thay đổi, bổ sung (tài liệu có đóng dấu giáp lai của cơ sở kiểm nghiệm đăng ký chỉ định);

h) Danh sách, hồ sơ trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu thay đổi, bổ sung (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở
Trường cao đẳng y dược hà nội Điểm chuẩn Trường cao đẳng y dược hà nội năm 2018, Theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ Lao động TB&XH mức điểm chuẩn Trường cao đẳng y dược hà nội sẽ như thế nào? Trường Cao đẳng Dược học mấy năm?
Thuê xe 7 chỗ Giới kinh doanh chọn mua xe để cho thuê xe 7 chỗ, Hiện nay, với người có vốn nhàn rỗi dưới 1 tỷ đồng, đầu tư thuê xe 7 chỗ cho thuê là hình thức được ưa chuộng nhờ khả năng sinh lời tốt,
Máy giữ xe thông minh Máy giữ xe thông minh với sự kiểm soát chặt chẽ từ công nghệ, Chúng tôi đã nhắc rất nhiều đến ưu điểm này của Máy giữ xe thông minh, thay vì phải sử dụng nhiều bảo vệ ở bãi xe truyền thống thì ở Máy giữ xe thông minh chủ đầu tư chỉ cần một nhân viên cũng hoàn toàn có thể vận hành hệ thống hiệu quả/ an toàn. Ngoài ra phần

- Phone: +84-908-744-256